Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  ŠKOLENÁ TÉMATA OSOBNOSTNÍ RŮSTKOMUNIKAČNÍ KURZYMANAŽERSKÉ KURZYLEKTORSKÉ DOVEDNOSTIKLIENTSKÝ PŘÍSTUP  
OTEVŘENÉ FIREMNÍ KURZY

KURZY KomunikaČnÍCH dovednosti

„Co dáváme, to znásobené dostáváme zpět.“

 

 • EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
  Funkční interní komunikace. Co domluvu komplikuje a co naopak podporuje její hladký průběh. Zdárná domluva: současně odvaha (jasnost, přímost) i ohleduplnost. Obsahové a vztahové prvky, jejich vyvažování. Emoce v komunikaci, jejich zvládnutí a využití. Neverbální a verbální aspekty komunikace. Rozvoj důvěry ve vztazích jako předpokladu spolupráce. Příznivé psychosociální klima v organizaci. Komunikační zvyklosti, návyky a firemní kultura. Klíčové dovednosti a techniky pro vedení rozhovorů; principy, metodika pro jejich osvojení.
  Přínos: Posílení takového stylu domlouvání a rozhovorů, který při svém uplatňování vede k výsledkům, k sdíleným dohodám a současně podporuje vztahy a týmového ducha v podniku. Lepší komunikace ve firmě.

 • kOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH
  Principy, způsoby, techniky pro zvládání obtížnějších, konfliktních nebo potenciálně konfliktních situací. Profesionální jednání a komunikace - zájem, vstřícnost, účelnost, vhodná volba slov. Navození a udržování příznivé atmosféry jednání. Smysl konfliktů. Vhodný přístup ke konfliktům. Principy zvládnutí konfliktu: zřetel na obsahovou i vztahovou rovinu rozhovoru. Zvládnutí stresu jako předpoklad. Komunikační techniky pro obtížnější situace. Jak s výtkami, námitkami, stížnostmi, hněvem, neoprávněnými požadavky, neochotě vyjít vstříc a při dalších náročnějších momentech, ve kterých se pracovníci ocitají. Modelové způsoby reagování – vyvození a doporučení vhodných odpovědí, reakcí.
  Přínos: Jistější zvládání náročných situací - s lepšími výsledky i pocity pro obě zúčastněné strany. Osvojení komunikačních dovedností, které předcházejí konfliktům, usnadňují dohodu. Zvýšení jistoty ve vedení rozhovoru. Zvýšení zátěžové odolnosti pracovníků. Posílení schopnosti udržovat se v pohodě, dobré kondici, a dokázat tím být vůči zákazníkovi příjemný i v náročnějších chvílích a i když už „je toho moc“.

 • SEBEPREZENTACE A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
  Účel, předmět, struktura prezentace, její klíčové body. Vhodný způsob komunikace, využití prostoru a technických pomůcek při prezentaci. Tipy pro zdárný průběh jednotlivých fází prezentace. Příprava zajímavé prezentace s ohledem na téma a posluchače. Jak zaujmout posluchače, navázat s nimi kontakt a udržet jejich pozornost. Jak snížit případnou trému, jak pohotově reagovat na dotazy či nečekané situace. Trénink reálných prezentací, zpětná vazba.
  Přínos: Zdokonalení prezentačních dovedností, posílení sebejistoty v prezentaci tématu druhým lidem. Zvýšení působivosti prezentace.

 • PROFESIONÁLNÍ JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM
  Zákaznicky orientovaná komunikace – účinná a zároveň ohleduplná, se zřetelem na výsledný pocit zákazníka z jednání. Podpora dobrého jména společnosti a dobrého vztahu se zákazníkem způsobem jednání s ním. Vytvoření optimální atmosféry rozhovoru. Zvládnutí emocí a stresu jako předpoklad dobré domluvy. Vhodná volba slov: Doporučené a ve vztahu se zákazníkem naopak „zakázané“ formulace. Profesionální způsob reagování na námitky, stížnosti, rozhněvaného či znepokojeného klienta.
  Přínos: Zkvalitnění komunikace se zákazníky, posílení důvěry klientů v organizaci, podpora dobrého jména společnosti.

 • EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PO TELEFONU
  Pro pracovníky, kteří komunikují s klienty a kolegy převážně telefonicky. Specifika komunikace po telefonu, klíčové dovednosti pro její hladký průběh. Typické chyby, na které je dobré dát si v jednotlivých fázích telefonátu pozor. Práce s hlasem, volba slov. Čím v telefonické komunikaci nejlépe podpoříme domluvu i příznivé vyznění rozhovoru. Obtížné situace při telefonování a možnosti jejich řešení.
  Přínos: Zvýšení úrovně komunikace po telefonu jak s klienty, tak se spolupracovníky či dalšími partnery v jednání.

 • KOMUNIKACE A ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ
  Emoce v komunikaci – když je jich málo, když je jich příliš… Význam, zpracovávání emocí. Zacházení s vlastními emocemi a s emocemi komunikačního partnera. Využití základní emoční inteligence pro působivost svého projevu, porozumění druhým a hladší průběh jednání. Kultivované, užitečné projevování emocí. Vnímání emocí druhých. Zvládání negativních emocí. Pozitivní orientace v myšlení a komunikaci – nehledáme viníky, ale řešení – jak na to a co nám tato orientace přinese.
  Přínos: Hladký průběh vnitrofiremní komunikace, lepší vztahy, vyšší motivace lidí. U účastníků prohloubení sebejistoty, posílení osobní stability, tím lepší východisko pro jednání.

 • ASERTIVITA – FÉROVÉ SEBEPROSAZENÍ
  Toto téma je zvláště vhodné pro ty z nás, kteří se často staví k druhým až příliš ohleduplně a vlídně a proto pak někdy mohou jednat s menším „tahem na branku,“ než je na místě. Dle běžných představ lze totiž být člověkem buď spíše vlídným, nebo spíše přímočarým a pevným. Asertivita však představuje praktický styl, který nám umožní vymanit se z omezení uvedeného „buď anebo“ a v našich rozhovorech férově, přímo a účinně směřovat k cíli bez toho, že bychom se druhého dotkli. Současně skýtá spolehlivou obranu proti manipulaci.
  Jak, proč a pro koho především vznikla asertivita. Asertivita versus agresivita, pasivita, manipulace. Přínosy asertivity pro sebevědomí, naši komunikaci, vztahy a výsledky. Ne silové přetlačování se, ale strategie win-win. Otevřené vyjádření záměrů a vyjednání oboustranně vítaného výsledku. Lidská vzájemnost, respekt a důstojnost. Přijetí odpovědnosti za svůj záměr, jeho způsob sdělení a očekávané výstupy. Vedení druhých k odpovědnosti. Otevřená a přitom nikoho neohrožující komunikace. Prosazování oprávněného nároku nebo odůvodněné potřeby. Přímé, jasné, nikoli však agresivní, konfrontační vyjádření požadavku. Nekonfliktní a přitom zcela zřejmé odmítnutí návrhu, který přijmout nechci. Asertivní techniky pro příjem kritiky a další náročnější chvíle v rozhovorech. Zakomponování asertivní komunikace do praxe – kdy opatrně, kdy určitě ano.
  Přínos: Získání inspirace, postupů a odhodlání k tomu, jak začít jednat přímočařeji, důrazněji a přitom zcela v rámci fair play. Rychlejší a snadnější domluva, zvýšení sebeprosazení, zvýšení sebevědomí. Otevřenější, čitelnější komunikace s lepšími výsledky.

 • TÝMOVÁ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE
  Co je a co přináší týmová spolupráce. Proč se o týmové spolupráci začalo mluvit a je dnes tak frekventovaným pojmem. Proč tým může dokázat víc než skupina. Efekty týmové spolupráce - využití znalostí, kreativity a synergie v týmu. Kdy ze skupiny vzniká tým. Druhy týmů. Kdy pracovat skupinově, kdy týmově. Specifika týmové komunikace. Vytváření návyků týmového chování. Přínosy týmové komunikace a spolupráce pro firmu. Funkční týmové role při řešení úloh. Týmové postupy řešení úloh. Typologie osobnostních týmových rolí. Vhodná skladba týmu. Týmová komunikace, vztahy a důvěra v týmu.
  Přínos: Posílení týmové spolupráce, osvojení vybraných skupinových technik řešení problémů. Lepší zvládání komunikačně náročnějších fází skupinové a týmové práce.

 • VIDEOTRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
  Praktický nácvik komunikace v reálných situacích z praxe účastníků. Konstruktivní (a současně ohleduplná) zpětná vazba prostřednictvím videozáznamu. Stanovení osobních doporučení pro další zlepšení s jejich bezprostředně navazujícím vyzkoušením si. Intenzivní několikafázový trénink. Lidé, kteří dosud s kamerou netrénovali, se někdy tohoto způsobu práce obávají. Jak však ukazuje naše zkušenost, drtivá většina účastníků je svým projevem a tím, jak vizuálně působí, při zhlédnutí videa mile překvapena. Především však jde o nejefektivnější způsob tréninku komunikace. Proto: Kdo chcete rychle a výrazně zdokonalit svůj projev, komunikaci a působení na druhé, tento způsob práce je jako stvořený právě pro vás!
  Přínos: Praktické zdokonalení komunikačních dovedností.


 
KURZY PRO VEŘEJNOST
FIREMNÍ ŠKOLENÍ NA MÍRU
 
     
© 2009–2023 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia